KOSTEUSMITTAUS JA KOSTEUSKARTOITUS
Helsinki, Espoo, Vantaa, UusimaaKosteusmittaus


Rakenteiden ja sisäilman kosteusmittaus tehdään useilla eri menetelmillä. Rakenteita rikkomattomana menetelmänä käytetään usein ensin pintakosteusmittaria, jonka avulla saadaan suhteellinen kosteus eri materiaalien kosteustilanteesta. Pintamittari on erinomainen apuväline kosteuskartoituksessa, etenkin piilevien, aistinvaraisesti vaikeasti havaittavien vaurioiden paikallistamisessa. Pintakosteusmittarin epäluotettavuuden takia on rakenteiden kosteuden tarkka määrittäminen tehtävä muilla kosteusmittauksen menetelmillä, joita ovat esimerkiksi betonirakenteiden mittaamisessa porareikämittaus ja näytepalamittaus.


Kosteusmittauksen avulla saadaan selville, onko rakenteissa liikaa kosteutta ja selvittää sisäilman kosteuspitoisuudet. Näiden avulla saat tiedon tarvittavita toimenpiteistä, jotta rakenteet eikä sisäilman laatu heikkene ajan saatossa kosteuden vuoksi.


Kosteuskartoitus:


Kosteuskartoituksen tekemiseen on monia perusteltuja syitä. Esimerkiksi asunnon myynnin tai oston yhteydessä on molempien osapuolten edun mukaista selvittää kaupattavan kohteen myös todellinen kosteustekninen kunto. Kosteusongelmia esiintyy yleisesti alapohjissa, yläpohjissa, eristetiloissa, runkorakenteissa ja tiloissa joissa käsitellään vettä kuten pesuhuoneet, WC-tilat, saunatilat ja kodinhoitohuoneet. Perusteellisella, ammattilaisen tekemällä kosteuskartoituksella saadaan kiinteistöstä selville kosteutta kärsivät alueet ja niiden todellinen kunto.


Kosteuskartoitusraportti:


Kosteuskartoituksesta laaditaan kirjallinen ja sähköinen raportti josta käy ilmi tutkimusten tulokset sekä tulkinta ja ehdotetut korjaavat toimenpiteet, kuten mahdollinen kuivaussuunnitelma kosteutta sisältäviin alueisiin. Kosteuskartoitusraportin toimenpide-ehdotusten perusteella voidaan korjaustyöt tehdä kustannustehokkaasti oikeilla ja tehokkailla menetelmillä.


Kylpyhuoneen kosteusmittaus


Meiltä tiedustellaan usein, onko meidän mahdollista tehdä pelkkä kylpyhuoneen kosteuden mittaus. Vastaus on, kyllä. Teemme näitä säännöllisesti Uudellamaalla, etenkin Helsingissä, Espoon ja Vantaan kaupungeissa.

Koneellinen kuivaus:


Rakenteiden kuivumisen kannalta merkittävin tekijä on lämpötila. Koneellisessa kuivatuksessa voidaan teknisin laittein ja osastoinneilla hallita vallitsevia olosuhteita ja näin saada aikaan tehokkain kuivuminen ja minimoida vahingot nopeasti. Kosteuskartoitusraportin kuivaussuunnitelmassa määritellään kohdekohtaisesti optimaalinen kuivatusratkaisu.


Porareikämittaus:


Porareikämittauksessa mitattavaan materiaaliin porataan määritellylle mittaussyvyydelle reikä, jonka kosteuden annetaan tasaantua ympärillä olevan materiaalin kosteuteen tietty aika (n. 3 vrk.) ennen mittausta. Porareikämittaus voidaan suorittaa lämpötila-alueella +15-25°C.  Mikäli betonirakenteen lämpötila on sellainen, ettei porareikämittausta voida tehdä, mittaus pitää tehdä esim näytepalamenetelmällä.


Näytepalamittaus:


Näytepalamittaus on luotettavin, tarkin ja nopein menetelmä betonirakenteen kosteuden määrittämisessä. Menetelmä on mittaustarkkuutensa ja luotettavuutensa takia suositeltava menetelmä, kun halutaan maksimoida hyvä mittaustarkkuus. Näytepalamittaus voidaan tehdä rakenteisesta lämpötila-alueella -20- +80°C. Näytteenottohetkestä lukien tulokset ovat käytettävissä yleensä 6-12tunnin näytteiden tasaantumisajan jälkeen.


Piikkimittari:


Puisten rakennusmateriaalien kosteusmittauksessa käytetään piikkimittaria. Piikkimittarilla tehtävä kosteusmittaus perustuu kahden puuhun painettavan metallielektrodin väliseen sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Betonirakennetta homogeenisempana materiaalina puun mittaaminen on suhteellisen luotettavaa.


Viiltomittaus:


Muovimaton alla olevia kosteusvaurioita voidaan havaita viiltomittauksella. Viiltomittauksella voidaan mitata muovimaton alle, rakenteiden väliin tasaantuneen kosteuden määrä. Muovimaton alla vallitseva kosteustilanne on vaikea havaita aistinvaraisesti. Tällöin viiltomittaus on paras ratkaisu.

Rakennusten kosteudenhallinnan kannalta on tärkeää tuntea rakennuksen kosteustekninen toiminta. Rakennusmateriaaleihin syntyy kosteusvaurioita, mikäli rakenteessa on liikaa kosteutta liian kauan. Suomen haastavissa, vuodenajoissa on erittäin paljon vaihtelevia sääolosuhteista, joiden vuoksi kosteutta voi päätyä rakenteisiin, vaikka erillistä vahinkoa ei olisi tapahtunut rakennuksessa. Rakennusfysiikan perusteiden tunteminen korostuu kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa (suunnittelu, rakentaminen, huoltokorjaus, käyttö).

kosteusmittaus
kosteusmittaus

Kosteusmittauksia tarvitaan rakennusvaiheessa rakennusmateriaalien kuivumisen seurannassa, lähtötasomittauksissa ja dokumentoinnissa sekä päällysteiden asennettavuusmittauksissa. 

Vesivahinkojen ja niiden epäilyn selvittämisessä ammattilaisen tekemät kosteusmittaukset ovat välttämättömiä vahinkojen ja niiden korjaustarpeen kartoittamisessa sekä vesivauhikojen kuivauksen ja jälkivahinkojen torjunnan suunnittelussa. Kosteusmittauksesta on hyötyä sekä pienissä asunnoissa että isoissa rakennuskomplekseissa. Mikäli jokin alue rakennuksesta alkaa oireilemaan vesivahingon seurauksena, siitä kärsii koko rakennus. 

Päivystävä JVT-osastomme (JVT=jälkivahinkojen torjunta) on nopeasti paikalla ja lisävahinkojen syntyminen saadaan minimoitua oikealla toiminnalla ja kalustolla. 


Hinnasto


Kosteusmittaus ja kosteuskartoitus hinta 52,50e/h (65e/h alv 24%)

Kylpyhuoneen kosteusmittaus hinta urakkana: 350e (434e alv 24%)

kosteusmittaus

Suorittamistamme kosteusmittauksista tehdään aina selkeä kirjallinen ja sähköinen raportti. Raportissa selvitetään tutkittujen materiaalien kosteus ja rakennustekninen kunto, mahdollisia kosteusvauriota sekä suositeltavat toimenpiteet mahdollisen ongelman korjaamiseksi. Raportti tehdään siten, että tulokset saadaan mahdollisuuksien mukaan samalla käynnillä kohteessa (tulokset käytettävissä heti, ei porareikä- tai näytepalamenetelmät).


Nykyaikaisen kaluston ja sertifioidun rakenteiden kosteusmittaajamme laatiman raportin avulla ennallistamistöiden kustannuksien suunnittelu ja budjetointi on helpompi tehdä.


Toimialueena Uusimaa. Helsinki, Espoo, Vantaa, Riihimäki, Hyvinkää, Nummela, Lohja ja muut pääkaupunkiseudun kaupungit.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soita meille. Töiden vastaanotto puh. 010 336 6199 tai 045 111 5327. Palvelemme viikon jokaisena päivänä.

Share