KIINTEISTÖVAKUUTUKSEN SUOJELUOHJEET

Kiinteistövakuutus tarjoaa suojan mahdollisia vahinkoja, kuten tulipaloja, vesivahinkoja ja ilkivaltaa vastaan. Kiinteistövakuutuksenottajan on tärkeä noudattaa vakuutusyhtiökohtaisia suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudata, voi vakuutusyhtiön kattamat korvaukset jäädä pienemmiksi tai ikävimmissä tapauksissa korvaukset voidaan kokonaan evätä.


Oletko sinä perehtynyt kiinteistövakuutuksesi suojeluohjeisiin? Vakuutuksenottaja on vastuussa siitä, että suojeluohjeet ovat kaikkien kiinteistössä toimivien tietoisuudessa. Tässä blogissa käymme tarkemmin läpi vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita kiinteistöhuollon näkökulmasta.


Kiinteistön säännöllinen kunnossapito


Kiinteistön ylläpitäminen vaatii säännöllistä ja hyvin toteutettua kunnossapitoa. Joskus kunnossapitoon saatetaan herätä vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat päässeet jo syntymään ja vaativat korjaustoimenpiteitä. Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan välttyä ongelmilta tai huomata ne ainakin riittävän ajoissa.


Vakuutusyhtiö Fennian kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavat kohdat:


“ - Vesikatto on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava syksyllä ja keväällä.


-    Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.

-    Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava.

-    Tontti on liitettävä kunnalliseen tai muuhun yleiseen hulevesiverkostoon, jos alueella on sellainen.

-    Perusvesikaivossa on oltava padotusventtiili, joka estää veden tulvimisen salaojien kautta rakennukseen.

-    Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Fennia.fi 1.1.2022)


LähiTapiolan suojeluohjeissa on puolestaan mainittu kiinteistön kunnossapidosta seuraavaa:


“Rakennuksen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Kuntotarkastukset ja kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä huoltokirjaan.


Kuntotarkastuksessa tai muutoin havaitut viat ja puutteet on korjattava korjauskohteen vakavuuden edellyttämässä aikataulussa. Kaikki koneissa ja sähkölaitteissa havaitut viat, toimintahäiriöt ja puutteet on korjattava välittömästi.


Vesikate on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava kahdesti vuodessa.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Tässä muutama maininta If:in suojeluohjeista:


“Lattiakaivot ja hajulukot on puhdistettava niin usein, ettei niihin pääse muodostumaan veden virtaamista haittaavia tukoksia” (If.fi 1.1.2023)


“Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.” (If.fi 1.1.2023)


Pohjola Vakuutuksen vuotovahinkojen torjuntaan liittyvissä suojeluohjeissa on mainittu puolestaan seuraavaa:


“Vesikate, kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava lumettomana aikana keväällä ja syksyllä. Havaitut puutteet ja viat on korjattava välittömästi.


Katolle asennettavien laitteiden ja rakennelmien asennustapa ei saa vaurioittaa vesikatetta eikä estää sadeveden tai sulamisveden ohjautumista kattokaivoihin tai pois vesikatteelta.


Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.


Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava siten, että huoltamattomuuden vuoksi ei aiheudu vahinkoa.


Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Op.fi 1.4.2020)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Viranomaismääräysten noudattaminen


Vakuutusyhtiö LähiTapiolan suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavaa liittyen viranomaismääräyksiin:


“Sähköasennuksille, ilmanvaihto- ja savuhormeille sekä öljysäiliöille on tehtävä viranomaismääräysten mukaiset käyttö- ja määräaikaistarkastukset sekä puhdistukset. Tarkastukset ja puhdistukset saa tehdä vain tehtävään hyväksytty tarkastaja ja puhdistaja. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Vakuutusyhtiö Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Säädösten edellyttämät ja viranomaisten määräämät suunnitelmat, ohjelmat ja tarkastukset on laadittava ja toteutettava ja niiden mukaisesti on toimittava. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastussuunnitelma, palotarkastus, nuohous, sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus, pysyvään asumiseen tai työskentelyyn käytettävän rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys. Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi ja tarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava.” (Fennia.fi 1.1.2022)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Kiinteistön rikosvahinkojen torjunta


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on usein määritelty myös rikosvahinkojen torjuntaan liittyviä kohtia.


LähiTapiolan suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Kiinteistössä tulee nimetä avainkontrollista vastaava henkilö. Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävien päättyessä. Huoltohenkilökunnalle saa luovuttaa vain huoltotehtävän kannalta välttämättömät avaimet ja avaimet on aina luovutettava kuittausta vastaan.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeville saa luovuttaa vain kyseisen työn kannalta välttämättömät avaimet. Luovutetuista avaimista on otettava kuittaus, pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävän päättyessä. Avaimen luovutuksen yhteydessä tulee antaa ohje, että:


●    haltijan on pidettävä avain jatkuvassa valvonnassaan eikä sitä saa jättää esimerkiksi ajoneuvoon

●    avaimiin ei saa liittää tunnistetta, jonka perusteella sen voi yhdistää tiettyyn lukitusjärjestelmään.” (Fennia.fi 1.1.2022)


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet kattavat myös monia muita kohtia edellä mainittujen lisäksi. Suosittelemme perehtymään oman vakuutusyhtiön suojeluohjeisiin tarkoin ja huolehtimaan niiden noudattamisesta, jotta voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä.


Salotonilla koulutamme henkilöstöä noudattamaan turvallisuus- ja suojeluohjeita. Noudatamme aina tinkimättömästi voimassa olevia lakeja, määräyksiä sekä annettuja ohjeita, varmistaaksemme työkohteessa työskentelevien työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden. Turvallinen toiminta on tärkeä osa ammattitaitoista toimintaamme, aina.


Lähteet:


Fennia. 1.1.2022. Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet. Verkkosivu. Viitattu 21.3.2023.

https://www.fennia.fi/kiinteistovakuutuksen-suojeluohjeet


If. 1.1.2023. Kodin Omaisuusvakuutusehdot. Ehto OMA 200.23. Pdf-dokumentti. Viitattu 11.4.2023. https://www.if.fi/globalassets/fi/pdf/ehdot/kotivakuutusehdot.pdf


LähiTapiola. 1.1.2023. Kiinteistövakuutus 5600/23. Pdf-dokumentti. Viitattu 21.3.2023. http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/113631/.pdf


Op. 1.4.2020. Vuotovahinkojen torjunta. Suojeluohje S460. Pdf dokumentti. Viitattu 11.4.2023.

https://www.op.fi/tac?did=YrOma0000003959&cs=a7a398a01ec49dbd82dccf22bae13693a35c06422e1c69633ce65de104c8b407

KIINTEISTÖVAKUUTUKSEN SUOJELUOHJEET

Kiinteistövakuutus tarjoaa suojan mahdollisia vahinkoja, kuten tulipaloja, vesivahinkoja ja ilkivaltaa vastaan. Kiinteistövakuutuksenottajan on tärkeä noudattaa vakuutusyhtiökohtaisia suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudata, voi vakuutusyhtiön kattamat korvaukset jäädä pienemmiksi tai ikävimmissä tapauksissa korvaukset voidaan kokonaan evätä.


Oletko sinä perehtynyt kiinteistövakuutuksesi suojeluohjeisiin? Vakuutuksenottaja on vastuussa siitä, että suojeluohjeet ovat kaikkien kiinteistössä toimivien tietoisuudessa. Tässä blogissa käymme tarkemmin läpi vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita kiinteistöhuollon näkökulmasta.


Kiinteistön säännöllinen kunnossapito


Kiinteistön ylläpitäminen vaatii säännöllistä ja hyvin toteutettua kunnossapitoa. Joskus kunnossapitoon saatetaan herätä vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat päässeet jo syntymään ja vaativat korjaustoimenpiteitä. Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan välttyä ongelmilta tai huomata ne ainakin riittävän ajoissa.


Vakuutusyhtiö Fennian kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavat kohdat:


“ - Vesikatto on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava syksyllä ja keväällä.


-    Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.

-    Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava.

-    Tontti on liitettävä kunnalliseen tai muuhun yleiseen hulevesiverkostoon, jos alueella on sellainen.

-    Perusvesikaivossa on oltava padotusventtiili, joka estää veden tulvimisen salaojien kautta rakennukseen.

-    Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Fennia.fi 1.1.2022)


LähiTapiolan suojeluohjeissa on puolestaan mainittu kiinteistön kunnossapidosta seuraavaa:


“Rakennuksen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Kuntotarkastukset ja kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä huoltokirjaan.


Kuntotarkastuksessa tai muutoin havaitut viat ja puutteet on korjattava korjauskohteen vakavuuden edellyttämässä aikataulussa. Kaikki koneissa ja sähkölaitteissa havaitut viat, toimintahäiriöt ja puutteet on korjattava välittömästi.


Vesikate on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava kahdesti vuodessa.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Tässä muutama maininta If:in suojeluohjeista:


“Lattiakaivot ja hajulukot on puhdistettava niin usein, ettei niihin pääse muodostumaan veden virtaamista haittaavia tukoksia” (If.fi 1.1.2023)


“Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.” (If.fi 1.1.2023)


Pohjola Vakuutuksen vuotovahinkojen torjuntaan liittyvissä suojeluohjeissa on mainittu puolestaan seuraavaa:


“Vesikate, kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava lumettomana aikana keväällä ja syksyllä. Havaitut puutteet ja viat on korjattava välittömästi.


Katolle asennettavien laitteiden ja rakennelmien asennustapa ei saa vaurioittaa vesikatetta eikä estää sadeveden tai sulamisveden ohjautumista kattokaivoihin tai pois vesikatteelta.


Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.


Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava siten, että huoltamattomuuden vuoksi ei aiheudu vahinkoa.


Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Op.fi 1.4.2020)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Viranomaismääräysten noudattaminen


Vakuutusyhtiö LähiTapiolan suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavaa liittyen viranomaismääräyksiin:


“Sähköasennuksille, ilmanvaihto- ja savuhormeille sekä öljysäiliöille on tehtävä viranomaismääräysten mukaiset käyttö- ja määräaikaistarkastukset sekä puhdistukset. Tarkastukset ja puhdistukset saa tehdä vain tehtävään hyväksytty tarkastaja ja puhdistaja. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Vakuutusyhtiö Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Säädösten edellyttämät ja viranomaisten määräämät suunnitelmat, ohjelmat ja tarkastukset on laadittava ja toteutettava ja niiden mukaisesti on toimittava. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastussuunnitelma, palotarkastus, nuohous, sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus, pysyvään asumiseen tai työskentelyyn käytettävän rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys. Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi ja tarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava.” (Fennia.fi 1.1.2022)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Kiinteistön rikosvahinkojen torjunta


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on usein määritelty myös rikosvahinkojen torjuntaan liittyviä kohtia.


LähiTapiolan suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Kiinteistössä tulee nimetä avainkontrollista vastaava henkilö. Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävien päättyessä. Huoltohenkilökunnalle saa luovuttaa vain huoltotehtävän kannalta välttämättömät avaimet ja avaimet on aina luovutettava kuittausta vastaan.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeville saa luovuttaa vain kyseisen työn kannalta välttämättömät avaimet. Luovutetuista avaimista on otettava kuittaus, pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävän päättyessä. Avaimen luovutuksen yhteydessä tulee antaa ohje, että:


●    haltijan on pidettävä avain jatkuvassa valvonnassaan eikä sitä saa jättää esimerkiksi ajoneuvoon

●    avaimiin ei saa liittää tunnistetta, jonka perusteella sen voi yhdistää tiettyyn lukitusjärjestelmään.” (Fennia.fi 1.1.2022)


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet kattavat myös monia muita kohtia edellä mainittujen lisäksi. Suosittelemme perehtymään oman vakuutusyhtiön suojeluohjeisiin tarkoin ja huolehtimaan niiden noudattamisesta, jotta voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä.


Salotonilla koulutamme henkilöstöä noudattamaan turvallisuus- ja suojeluohjeita. Noudatamme aina tinkimättömästi voimassa olevia lakeja, määräyksiä sekä annettuja ohjeita, varmistaaksemme työkohteessa työskentelevien työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden. Turvallinen toiminta on tärkeä osa ammattitaitoista toimintaamme, aina.


Lähteet:


Fennia. 1.1.2022. Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet. Verkkosivu. Viitattu 21.3.2023.

https://www.fennia.fi/kiinteistovakuutuksen-suojeluohjeet


If. 1.1.2023. Kodin Omaisuusvakuutusehdot. Ehto OMA 200.23. Pdf-dokumentti. Viitattu 11.4.2023. https://www.if.fi/globalassets/fi/pdf/ehdot/kotivakuutusehdot.pdf


LähiTapiola. 1.1.2023. Kiinteistövakuutus 5600/23. Pdf-dokumentti. Viitattu 21.3.2023. http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/113631/.pdf


Op. 1.4.2020. Vuotovahinkojen torjunta. Suojeluohje S460. Pdf dokumentti. Viitattu 11.4.2023.

https://www.op.fi/tac?did=YrOma0000003959&cs=a7a398a01ec49dbd82dccf22bae13693a35c06422e1c69633ce65de104c8b407

KIINTEISTÖVAKUUTUKSEN SUOJELUOHJEET

Kiinteistövakuutus tarjoaa suojan mahdollisia vahinkoja, kuten tulipaloja, vesivahinkoja ja ilkivaltaa vastaan. Kiinteistövakuutuksenottajan on tärkeä noudattaa vakuutusyhtiökohtaisia suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudata, voi vakuutusyhtiön kattamat korvaukset jäädä pienemmiksi tai ikävimmissä tapauksissa korvaukset voidaan kokonaan evätä.


Oletko sinä perehtynyt kiinteistövakuutuksesi suojeluohjeisiin? Vakuutuksenottaja on vastuussa siitä, että suojeluohjeet ovat kaikkien kiinteistössä toimivien tietoisuudessa. Tässä blogissa käymme tarkemmin läpi vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita kiinteistöhuollon näkökulmasta.


Kiinteistön säännöllinen kunnossapito


Kiinteistön ylläpitäminen vaatii säännöllistä ja hyvin toteutettua kunnossapitoa. Joskus kunnossapitoon saatetaan herätä vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat päässeet jo syntymään ja vaativat korjaustoimenpiteitä. Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla voidaan välttyä ongelmilta tai huomata ne ainakin riittävän ajoissa.


Vakuutusyhtiö Fennian kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavat kohdat:


“ - Vesikatto on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava syksyllä ja keväällä.


-    Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.

-    Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava.

-    Tontti on liitettävä kunnalliseen tai muuhun yleiseen hulevesiverkostoon, jos alueella on sellainen.

-    Perusvesikaivossa on oltava padotusventtiili, joka estää veden tulvimisen salaojien kautta rakennukseen.

-    Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Fennia.fi 1.1.2022)


LähiTapiolan suojeluohjeissa on puolestaan mainittu kiinteistön kunnossapidosta seuraavaa:


“Rakennuksen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Kuntotarkastukset ja kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä huoltokirjaan.


Kuntotarkastuksessa tai muutoin havaitut viat ja puutteet on korjattava korjauskohteen vakavuuden edellyttämässä aikataulussa. Kaikki koneissa ja sähkölaitteissa havaitut viat, toimintahäiriöt ja puutteet on korjattava välittömästi.


Vesikate on tarkastettava vuosittain. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava kahdesti vuodessa.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Tässä muutama maininta If:in suojeluohjeista:


“Lattiakaivot ja hajulukot on puhdistettava niin usein, ettei niihin pääse muodostumaan veden virtaamista haittaavia tukoksia” (If.fi 1.1.2023)


“Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.” (If.fi 1.1.2023)


Pohjola Vakuutuksen vuotovahinkojen torjuntaan liittyvissä suojeluohjeissa on mainittu puolestaan seuraavaa:


“Vesikate, kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava lumettomana aikana keväällä ja syksyllä. Havaitut puutteet ja viat on korjattava välittömästi.


Katolle asennettavien laitteiden ja rakennelmien asennustapa ei saa vaurioittaa vesikatetta eikä estää sadeveden tai sulamisveden ohjautumista kattokaivoihin tai pois vesikatteelta.


Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.


Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava siten, että huoltamattomuuden vuoksi ei aiheudu vahinkoa.


Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.” (Op.fi 1.4.2020)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Viranomaismääräysten noudattaminen


Vakuutusyhtiö LähiTapiolan suojeluohjeissa on mainittu mm. seuraavaa liittyen viranomaismääräyksiin:


“Sähköasennuksille, ilmanvaihto- ja savuhormeille sekä öljysäiliöille on tehtävä viranomaismääräysten mukaiset käyttö- ja määräaikaistarkastukset sekä puhdistukset. Tarkastukset ja puhdistukset saa tehdä vain tehtävään hyväksytty tarkastaja ja puhdistaja. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Vakuutusyhtiö Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Säädösten edellyttämät ja viranomaisten määräämät suunnitelmat, ohjelmat ja tarkastukset on laadittava ja toteutettava ja niiden mukaisesti on toimittava. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastussuunnitelma, palotarkastus, nuohous, sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus, pysyvään asumiseen tai työskentelyyn käytettävän rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys. Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi ja tarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava.” (Fennia.fi 1.1.2022)

Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet

Kiinteistön rikosvahinkojen torjunta


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeissa on usein määritelty myös rikosvahinkojen torjuntaan liittyviä kohtia.


LähiTapiolan suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Kiinteistössä tulee nimetä avainkontrollista vastaava henkilö. Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävien päättyessä. Huoltohenkilökunnalle saa luovuttaa vain huoltotehtävän kannalta välttämättömät avaimet ja avaimet on aina luovutettava kuittausta vastaan.” (LähiTapiola.fi 1.1.2023)


Fennian suojeluohjeissa mainitaan seuraavaa:


“Asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeville saa luovuttaa vain kyseisen työn kannalta välttämättömät avaimet. Luovutetuista avaimista on otettava kuittaus, pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava avainten haltijan työtehtävän päättyessä. Avaimen luovutuksen yhteydessä tulee antaa ohje, että:


●    haltijan on pidettävä avain jatkuvassa valvonnassaan eikä sitä saa jättää esimerkiksi ajoneuvoon

●    avaimiin ei saa liittää tunnistetta, jonka perusteella sen voi yhdistää tiettyyn lukitusjärjestelmään.” (Fennia.fi 1.1.2022)


Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet kattavat myös monia muita kohtia edellä mainittujen lisäksi. Suosittelemme perehtymään oman vakuutusyhtiön suojeluohjeisiin tarkoin ja huolehtimaan niiden noudattamisesta, jotta voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä.


Salotonilla koulutamme henkilöstöä noudattamaan turvallisuus- ja suojeluohjeita. Noudatamme aina tinkimättömästi voimassa olevia lakeja, määräyksiä sekä annettuja ohjeita, varmistaaksemme työkohteessa työskentelevien työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden. Turvallinen toiminta on tärkeä osa ammattitaitoista toimintaamme, aina.


Lähteet:


Fennia. 1.1.2022. Kiinteistövakuutuksen suojeluohjeet. Verkkosivu. Viitattu 21.3.2023.

https://www.fennia.fi/kiinteistovakuutuksen-suojeluohjeet


If. 1.1.2023. Kodin Omaisuusvakuutusehdot. Ehto OMA 200.23. Pdf-dokumentti. Viitattu 11.4.2023. https://www.if.fi/globalassets/fi/pdf/ehdot/kotivakuutusehdot.pdf


LähiTapiola. 1.1.2023. Kiinteistövakuutus 5600/23. Pdf-dokumentti. Viitattu 21.3.2023. http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/113631/.pdf


Op. 1.4.2020. Vuotovahinkojen torjunta. Suojeluohje S460. Pdf dokumentti. Viitattu 11.4.2023.

https://www.op.fi/tac?did=YrOma0000003959&cs=a7a398a01ec49dbd82dccf22bae13693a35c06422e1c69633ce65de104c8b407